Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van: Benitech Woonhuisbeveiliging B.V., Benitech Kozijnen, Benitech Woonverbetering Lasondersingel 95, 7514 BN Enschede, KvK 08124612, december 2015 Hierna te noemen: Benitech B.V

Artikel 1 : Definities

1.1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

1.2. Kunststof gevelelementen: kunststof kozijnen, kunststof deuren, dakkapellen, kunststof schuifpuien en kunststof ramen.

1.3. Opdrachtgever / koper: degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft gegeven en/of de gevelelementen heeft gekocht.

1.4. Opdrachtnemer / verkoper: degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft aanvaardt en /of de gevelelementen heeft verkocht, hierna te noemen: Benitech B.V.

1.5. Overeenkomst: de overeenkomst van verkoop en/of bewerking, verwerking en plaatsing van kunststof gevelelementen, inclusief de bijkomende werkzaamheden die nodig zijn om de levering, bewerking, verwerking of plaatsing mogelijk te maken in een (bestaande) woning.

1.6. Schriftelijk: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan, betreffende levering van diensten door Benitech B.V. aan of ten behoeve van opdrachtgever en/of koper.

2.2. De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op diensten waarbij Benitech B.V. geheel of ten dele diensten van derden heeft betrokken en deze, al dan niet bewerkt, aan opdrachtgever en/of koper doorlevert, alsmede op diensten die ter uitvoering van de aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling(en) in opdracht van Benitech B.V. door een derde aan opdrachtgever en/of koper worden geleverd.

2.3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze (vooraf) uitdrukkelijk en schriftelijk door Benitech B.V. en opdrachtgever en/of koper zijn overeengekomen.

2.4. Benitech B.V. en opdrachtgever en/of koper wijzen uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever en/of koper van de hand.

2.5. Indien en voor zover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Benitech B.V. en opdrachtgever en/of koper zullen alsdan met elkaar in overleg treden over een nieuwe bepaling, ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

2.6. Indien er onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan wel zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

2.7. Indien Benitech B.V. niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Benitech B.V. in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

2.8. Benitech B.V. is te allen tijde bevoegd tot wijziging van deze voorwaarden. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 14 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging, tenzij opdrachtgever binnen die termijn schriftelijk bezwaar maakt tegen de voorgestelde wijzigingen.

2.9. Benitech B.V. handelt volgens de normen van de VKG (Vereniging Kunststof Gevelelementenindustrie)

Artikel 3: Aanbiedingen, offertes

3.1. Alle aanbiedingen c.q. offertes van Benitech B.V. zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een aanbieding c.q. offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft Benitech B.V. het recht het aanbod uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

3.2. Een samengestelde prijsopgave verplicht Benitech B.V. niet tot levering van een deel van het in deze prijsopgave opgenomen aanbod tegen een overeenkomstig deel van de prijs.

3.3. Indien het aanbod is gebaseerd op door opdrachtgever en/of koper verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigen, is Benitech B.V. gerechtigd de in het aanbod vermelde prijzen, tarieven en/of levertermijnen aan te passen.

3.4. Aanbiedingen, offertes, prijzen en tarieven gelden niet automatisch voor nieuwe opdrachten.

3.5. Getoonde en/of verstrekte monsters en modellen, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Benitech B.V. zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de opdrachtgever en/of koper geen rechten ontlenen.

3.6. De in het vorige lid genoemde monsters en modellen blijven eigendom van Benitech B.V. en dienen op eerste verzoek op kosten van de opdrachtgever en/of koper aan Benitech B.V. te worden geretourneerd.

3.7. Benitech B.V. heeft het recht de kosten verbonden aan de aanbieding c.q. offerte bij de opdrachtgever en/of koper in rekening te brengen, mits Benitech B.V. de opdrachtgever en/of koper vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.

3.8. Indien de opdrachtgever en/of koper een aanbieding c.q. offerte niet aanvaardt, is hij verplicht op eerste verzoek van Benitech B.V. alle bij de offerte geleverde bescheiden te retourneren.

3.9. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt opdrachtnemer de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, berekeningen, (proef)modellen, programmatuur enz.
3.9.1. De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van opdrachtnemer ongeacht of aan opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van opdrachtnemer niet gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond worden.
3.9.2. Opdrachtgever garandeert dat geen gegevens over de door opdrachtnemer gekozen detaillering, gebruikte fabricage- en/of constructiemethode, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer worden gekopieerd, aan derden worden getoond, bekendgemaakt of gebruikt.
3.9.3. Bij overtreding van de bepalingen 3.9.1. en 3.9.2. is opdrachtgever aan opdrachtnemer een boete verschuldigd van € 25.000,00 per overtreding. Deze
boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 4. Prijzen

4.1. De overeengekomen prijs is inclusief omzetbelasting en levering franco aan het door de opdrachtgever en/of koper opgegeven adres, tenzij anders is overeengekomen.

4.2. Als er zich na de datum waarop de overeenkomst is gesloten prijsverhogingen voordoen, bijvoorbeeld door veranderende wet- en regelgeving van de overheid, en de nakoming van de overeenkomst is door opdrachtnemer nog niet voltooid, dan mag opdrachtnemer een stijging in de prijsbepalende factoren doorberekenen aan opdrachtgever.

4.3. Indien de aanvoer op of bij de plaats van levering door het ontbreken van bestrating of een verharde weg, dan wel door andere omstandigheden extra arbeidsuren vergt, dan is Benitech B.V. gerechtigd deze uren afzonderlijk in rekening te brengen.

Artikel 5. Totstandkoming overeenkomst

5.1. De overeenkomst van opdracht en/of koop komt tot stand na schriftelijke aanvaarding van de opdracht en/of koop door Benitech B.V. Daarbij is het Nederlands recht van toepassing.

5.2. De aanbieding van Benitech B.V. omvat in principe alle werkzaamheden behorende bij het in de aanbieding omschreven product. Van meerwerk kan sprake zijn in potentiële specifieke gevallen, zoals opgenomen in de overeenkomst. Extra opdrachten worden wel als meerwerk beschouwd.

5.3. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Benitech B.V. binden haar niet dan nadat en voor zover zij door Benitech B.V. schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 6. Montage

6.1. Metsel-, tegel-, stukadoors-, beton-, schilder-, centrale verwarmings- en dergelijke werkzaamheden zijn, wanneer niet omschreven in de overeenkomst, voor rekening en risico van de opdrachtgever / koper. Demonteren van het oude kozijn en monteren van het (stel)kozijn zijn onderdeel van de opdracht / koop, tenzij anders is overeengekomen.

6.2. De opdrachtgever / koper zorgt voor eigen rekening en risico dat:
6.2.1. het personeel van Benitech B.V. en alle overige door haar voor de montage te werk gestelde personen, zodra zij op de plaats van opdracht zijn aangekomen, hun montagewerkzaamheden onder normale omstandigheden en niet belemmerd door obstakels kunnen aanvangen en ononderbroken kunnen voortzetten, alsmede voorts te allen tijde in de gelegenheid worden gesteld hun montagewerkzaamheden te verrichten;
6.2.2. conform de eisen uit nationale en eventueel internationale Wet- en Regelgeving ter zake arbeidsomstandigheden bij aanvang van het werk, alle noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen – zoals bijvoorbeeld vangnetten, randbeveiligingen, bevestigingspunten voor vanglijnen, afzettingen van onderliggende terreinen of werkvloeren – zijn getroffen en gedurende het werk worden gehandhaafd. Hierdoor wordt zorg gedragen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden voor de monteurs;
6.2.3. de monteurs in de gelegenheid worden gesteld om direct na aankomst op de bouwplaats met hun werkzaamheden te beginnen.
6.2.4. de plaats van opdracht voor (vracht)auto’s aan alle zijden bereikbaar is via een bestrate - of anderszins verharde weg;
6.2.5. elektrische aansluitmogelijkheden van 220 Volt, water en verlichting ter beschikking van Benitech B.V. zijn;
6.2.6. de nodige vergunningen en ontheffingen zijn verleend;
6.2.7. herstel van tuinen, gewassen en bestratingen plaatsvindt;
6.2.8. materialen, bouwstoffen, asbest of afval worden afgevoerd.

6.3. De kosten van vergunningen, alsmede precariorechten en legeskosten zijn voor rekening van de opdrachtgever / koper.

6.4. Bij tijdverlies, veroorzaakt door vertraging wegens het niet voldoen aan de in dit artikel gestelde voorwaarden, wordt een zodanige verlenging van de levertijd toegestaan als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is.

6.5. Kosten die ontstaan doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de opdrachtgever en/of koper.

6.6. Bij oplevering zullen partijen, indien de opdrachtgever / koper zulks wenst, een gezamenlijke opleveringscontrole uitvoeren, waarbij netheid van uitvoeren, het comfort, de bediening, alsmede de technische aspecten van het product aan de orde komen.

6.7. Alle monteurs van Benitech B.V. zijn VCA-gecertificeerd

Artikel 7. Levertijd

7.1. De door Benitech B.V. opgegeven levertijden zijn vrijblijvend en worden vastgesteld bij benadering. Opgegeven levertijden en/of opgegeven opleveringsdata zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

7.2. Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering op door Benitech B.V. vastgestelde data en tijdstippen, wanneer de producten of de belangrijkste onderdelen daarvan, één en ander ter beoordeling van Benitech B.V., ter verzending gereed zijn en Benitech B.V. de afnemer daarvan in kennis heeft gesteld.

7.3. De levertijd omvat de (aan)levering door Benitech B.V. van de producten op het door de opdrachtgever / koper opgegeven adres, alsmede montage daarvan.

7.4. De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat in wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve tekeningen enz. in het bezit zijn van opdrachtnemer, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.

7.5. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door Benitech B.V. bestelde materialen en/of diensten. Indien buiten schuld van Benitech B.V. vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen en/of diensten niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.

7.6. De zaken gelden ten aanzien van de levertijd als opgeleverd, wanneer deze of de belangrijkste onderdelen daarvan in het bouwwerk zijn aangebracht. Dit houdt in dat het ontbreken van ondergeschikte onderdelen, die geen afbreuk doen aan het functioneren van de gemonteerde producten, oplevering niet in de weg staat.

7.7. Bij niet tijdige levering en/of oplevering dient Benitech B.V. schriftelijk in gebreke te worden gesteld onder vermelding van een redelijke termijn tot nakoming. Een redelijke termijn is in ieder geval de in de branche als redelijk geldende termijn.

7.8. Een enkele overschrijding van de levertijd heeft niet tot gevolg dat Benitech B.V. van rechtswege in verzuim is. Hiertoe is steeds een nadere ingebrekestelling vereist. Overschrijding van de levertijd – door welke oorzaak ook – geeft de opdrachtgever / koper geen recht tot het zonder rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.

7.9. Een op overschrijding van de levertijd gestelde contractuele boete is niet verschuldigd, indien de overschrijding van deze tijd het gevolg is van overmacht.

7.10. Benitech B.V. heeft het recht opdrachten in gedeelten te presteren en deze deelprestaties te factureren.

7.11. Kleine afwijkingen van de monsters of modellen, zoals gespecificeerd in artikel 3 lid 5, zijn toelaatbaar en Benitech B.V. heeft het recht de producten met deze afwijkingen, mits van goede hoedanigheid en kwaliteit, aan de opdrachtgever en/of koper te leveren.

7.12. Indien de opdrachtgever / koper na ingebrekestelling verzuimt producten en/of opdrachten af te nemen, zal Benitech B.V. deze producten voor rekening en risico van de afnemer kunnen opslaan. Deze opslag laat de verplichting van de opdrachtgever / koper tot betaling van de producten, alsmede zijn overige verplichtingen onverlet.

Artikel 8. Oplevering en Reclamering

8.1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:
8.1.1. Indien Benitech B.V., hetzij schriftelijk hetzij mondeling aan de opdrachtgever / koper heeft meegedeeld dat de werkzaamheden voltooid zijn en een opleveringscontrole heeft plaatsgevonden, waarbij de opdrachtgever / koper het werk heeft goedgekeurd. De opleveringscontrole vindt plaats aan de hand van de opleveringscontrolelijst van Benitech B.V. Deze opleveringscontrolelijst dient door partijen te worden ondertekend;
8.1.2. Na verloop van acht dagen nadat Benitech B.V. de opdrachtgever / koper schriftelijk heeft meegedeeld dat de werkzaamheden voltooid zijn en de opdrachtgever / koper heeft nagelaten een gezamenlijke opleveringscontrole te verrichten.

8.2. Kleine gebreken zijn geen reden tot onthouding van de goedkeuring. Kleine gebreken zullen door Benitech B.V. zo spoedig mogelijk worden hersteld.

8.3. Reclamering ter zake van uitwendig waarneembare gebreken van door Benitech B.V. geleverde en gemonteerde producten dient te geschieden bij de gezamenlijke opleveringscontrole volgens lid 8.1.1. dan wel als de procedure van lid 8.1.2. is gevolgd. Bij overschrijding van de termijn van lid 8.1.2. vervalt elke aanspraak jegens Benitech B.V. ter zake van die gebreken.

Artikel 9. Risico en Eigendomsoverdracht

9.1. Zodra de producten zich feitelijk op de (bouw)plaats en/of opgegeven opdrachtlocatie bevinden draagt de opdrachtgever / koper het risico voor alle directe en indirecte schade die aan of door deze producten mocht ontstaan, behoudens indien deze schade aan grove schuld van Benitech B.V.is te wijten.

9.2. Na levering blijft opdrachtnemer eigenaar van geleverde zaken zolang opdrachtgever:

tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere gelijksoortige overeenkomsten;

voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige overeenkomsten niet betaalt of zal betalen;

vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.

9.3. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.

9.4. Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terughalen. Opdrachtgever staat opdrachtnemer toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.

9.5. Als opdrachtnemer geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is opdrachtgever verplicht de nieuw gevormde zaken aan opdrachtnemer te verpanden en of te verhypothekeren.

Artikel 10. Betaling

10.1. Indien niet anders is overeengekomen, zal de facturering van de overeengekomen prijs als volgt geschieden: – maximaal 30%, met een maximum van Euro 10.000 (exclusief BTW) bij opdrachtverlening; – het restant bij oplevering conform de procedure in artikel 8. Van deze regeling kan ten aanzien van de eerste betaling uitsluitend worden afgeweken ten gunste van de opdrachtgever en/of koper.

10.2. Betaling dient te geschieden binnen 5 dagen na de factuurdatum.

10.3. Ondergeschikte gebreken, het ontbreken van kleine onderdelen en dergelijke, geven de afnemer geen recht op uitstel van betaling.

10.4. Meerwerk zal aan de opdrachtgever / koper in de eindnota in rekening worden gebracht.

10.5. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening te geschieden ten kantore van Benitech B.V. of op een door Benitech B.V. aan te wijzen rekening.

10.6. Indien de opdrachtgever / koper niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Benitech B.V. zonder enige ingebrekestelling waarna Benitech B.V. het recht heeft:
10.6.1. rente van 1,5 procent per maand over het factuurbedrag in rekening te brengen, inclusief omzetbelasting;
10.6.2. administratiekosten ad € 40,00 in rekening te brengen;
10.6.3. incassokosten volgens de Wet Incassokosten van 1 juli 2012 aan opdrachtgever/koper door te berekenen, alsmede alle kosten zowel buiten als in rechte.

Artikel 11. Garantie

11.1. De deugdelijkheid van de geleverde en gemonteerde producten wordt bij normaal gebruik en onderhoud gewaarborgd voor -indien schriftelijk niet anders is overeengekomen- een termijn van twintig jaar, te rekenen vanaf de dag van oplevering, met dien verstande dat door Benitech B.V. op hang- en sluitwerk, speciale glassoorten, ventilatieschuiven en dergelijke twee jaar garantie wordt gegeven. Op standaard glas wordt een garantie van 10 jaar gegeven en op kitwerk wordt één jaar garantie gegeven.

11.2. De oppervlaktebehandelingen die onderdeel uitmaken van het product vallen onder de vijf jaar garantie, indien schriftelijk niet anders is overeengekomen. Oppervlaktebehandelingen van roosters, waterslagen, zonwering en dergelijke, vallen niet onder het product.

11.3. Buiten de garantie vallen:
11.3.1. normale slijtage en glasschade die niet veroorzaakt wordt door een
constructiefout in de ramen;
11.3.2. kleine onvolkomenheden in de afwerking die geen afbreuk doen aan de deugdelijkheid;
11.3.3. beschadigingen die het gevolg zijn van vormveranderingen in bouwkundige constructies van niet op juiste wijze uitgevoerde bouwwerkzaamheden of van het gebruik van ondeugdelijke bouwmaterialen;
11.3.4. beschadigingen die het gevolg zijn van werkzaamheden welke niet door of vanwege Benitech B.V. aan het geleverde zijn uitgevoerd;
11.3.5. beschadigingen als gevolg van een tijdelijke of blijvende schadelijke verandering in het milieu;
11.3.6. zaken, materialen, werkwijzen en constructies die afwijken van de in lid 1 genoemde voorschriften, adviezen en eisen, voor zover op uitdrukkelijke instructie van de opdrachtgever toegepast alsmede door of namens de opdrachtgever aangeleverde materialen;
11.3.7. slijtage door abnormaal gebruik of onoordeelkundige slijtage;
11.3.8. gebreken die bij de (op)levering geconstateerd hadden kunnen worden;
11.3.9. beschadigingen en/of gebreken die tijdens of na (op)levering ontstaan zijn door invloeden van buitenaf;
11.3.10. kitwerk, behalve voor wat betreft waterdichtheid.

11.4. De garantie omvat voor rekening van Benitech B.V. uitsluitend de vervanging of het herstel (ter keuze van Benitech B.V.) van hetgeen door de opdrachtgever / koper als ondeugdelijk in de zin van de kwaliteitseisen wordt aangetoond, met dien verstande evenwel dat zonwering(en) en de onder lid 3 sub 6, bedoelde zaken en materialen alsmede de aanbrengkosten hiervan, niet onder de garantie vallen zoals beschreven in lid 1.

11.5. Gebreken, ter zake waarvan een beroep op deze garantie wordt gedaan, dienen onverwijld schriftelijk aan Benitech B.V. te worden gemeld. Benitech B.V. is verplicht gebreken, waarvoor terecht een beroep op de garantie wordt gedaan, zo spoedig mogelijk te herstellen. De opdrachtgever / koper zal Benitech B.V. hiertoe, zonder berekening van enigerlei kosten, in ruime mate in de gelegenheid stellen en verder aan Benitech B.V. het gebruik van aanwezige energiebronnen en dergelijke toestaan, eveneens zonder kosten berekening.

11.6. Indien het Benitech B.V. ter voldoening van haar garantieverplichtingen onderdelen vervangt, worden de vervangen onderdelen eigendom van Benitech B.V.

11.7. Door vervanging of herstel wordt de garantietermijn niet verlengd of vernieuwd.

11.8. De garantie vervalt indien de opdrachtgever / koper zonder uitdrukkelijke toestemming van Benitech B.V. reparaties aan het geleverde verricht, dan wel laat verrichten.

11.9. Indien de opdrachtgever / koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem voortvloeit uit de met Benitech B.V. gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst, is Benitech B.V. met betrekking tot geen van deze overeenkomsten tot enige garantie – hoe ook genaamd – gehouden.

11.10 De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1. De aansprakelijkheid van Benitech B.V. is beperkt tot nakoming van de onderhavige garantieverklaring.

12.2. Behoudens grove schuld aan de zijde van Benitech B.V. en behoudens het bepaalde in lid 1, is alle aansprakelijkheid van Benitech B.V., zoals voor bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten. Op deze uitsluiting zal geen beroep kunnen worden gedaan indien een zodanig beroep in voorkomend geval tot een naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar resultaat zou leiden.

12.3. De opdrachtgever / koper is gehouden Benitech B.V. schadeloos te stellen voor alle kosten en schade die voor Benitech B.V. mocht ontstaan als direct of indirect gevolg van rechtsvorderingen die door derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst(en) tegen Benitech B.V. worden ingesteld. De opdrachtgever / koper is uit hoofde van de overeenkomst(en) gehouden gevolg te geven aan een oproep in vrijwaring door Benitech B.V. Het bepaalde in dit lid geldt niet indien de afnemer consument is.

Artikel 13. Overmacht

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, elke van de wil van Benitech B.V. onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, overstroming, wateroverlast, brand, onwerkbaar weer (zoals neerslag, wind en vorst) en andere ernstige storingen in het bedrijf van Benitech B.V. of dat van haar leverancier(s).

Artikel 14. Opschorting en ontbinding

14.1. Indien de opdrachtgever en/of koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting hem door de overeenkomst opgelegd (daaronder begrepen de verplichting tot het afnemen van door Benitech B.V. te leveren producten), of in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging of liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht (van het bedrijf) van de opdrachtgever en/of koper, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Benitech B.V. het recht zonder sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de met opdrachtgever en/of koper gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, zonder dat Benitech B.V. tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is.

14.2. Benitech B.V. heeft, wanneer de overeenkomst op de voet van artikel 14 lid 1 of door de rechter wordt ontbonden, recht op volledige schadevergoeding. Tenzij Benitech B.V. de schade anders wenst te berekenen, wordt de schade getaxeerd op 25% van de overeengekomen prijs voor de (het) nog niet uitgevoerde (deel van een) overeenkomst(en). Wanneer de opdracht reeds in productie is genomen wordt de schade op 40% getaxeerd, tenzij Benitech B.V. kan aantonen dat zij meer schade heeft geleden wordt alles boven dit percentage ook in rekening gebracht.

14.3. In de in artikel 14 lid 1 bedoelde gevallen kan Benitech B.V. ook de uitvoering van de overeenkomst opschorten en direct de volledige betaling vorderen van al hetgeen de opdrachtgever en/of koper ingevolge de overeenkomst verschuldigd is of zou worden. Daarnaast heeft Benitech B.V. in dit geval het recht vergoeding te vorderen van de schade die zij lijdt ten gevolge van de opschorting en de gevolgen daarvan.

14.4. Tijdens de uitvoering van de overeenkomst is Benitech B.V. gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat de opdrachtgever en/of koper op verzoek en ten genoegen van Benitech B.V. zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al haar verplichtingen uit de overeenkomst. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen.

14.5. Weigering van de opdrachtgever en/of koper de verlangde zekerheid te stellen als vermeldt in lid 4 van dit artikel, geeft Benitech B.V. het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Artikel 15. Toepasselijk recht en geschillen

15.1. Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, is steeds Nederlands recht van toepassing.

15.2. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, waarop de onderhavige voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de rechtbank Overijssel.

Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico